– Với sứ mệnh và định hướng đã được xác định, Ban lãnh đạo đưa ra chính sách thưởng để quản lý thành tích nhân viên theo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Chính sách thưởng giúp nhân viên có cơ sở định hướng công việc. Từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao hiệu quả và thành tích làm việc, chia sẽ thành quả lao động cùng các thành viên của Công Ty.

– Chính sách thưởng còn góp phần khuyến khích tinh thần hợp tác giữa các cá nhân, bộ phận nhằm hoàn thành kế hoạch mục tiêu chung của Công Ty.

 

 

     Đào Tạo

     Quyền lợi và chế độ

     Tuyển dụng