Về chúng tôi
Văn hóa doanh nghiệp

– Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là sợi dây liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên.

– Tại công ty, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện đồng nhất mà bất kỳ vị khách hay đối tác nào tiếp xúc đều thấy và cảm nhận được. Chúng tôi tạo ra niềm đam mê công việc gắn liền với các hoạt động tập thể và chia sẻ với cộng đồng.