– Công Ty luôn khẳng định rằng: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư về con người, để thúc đẩy  sự thành công trong tương lai. Vì thế, là nhân viên của Công Ty, các bạn sẽ có cơ hội được quan tâm đến công tác đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và đạt được mục tiêu trong công việc. Ban lãnh đạo Công Ty hiểu rằng đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp, và chính vì thế chúng tôi cam kết thực hiện công tác đào tạo cho nhân viên để họ có thể đạt được mục tiêu, nâng cao hiệu quả làm việc và đạt được mục tiêu cá nhân.

– Chính sách đào tạo luôn được chú trọng trong các kỳ họp thường niên nhằm đảm bảo nguồn lực mạnh, đáp ứng được nhu cầu nhân sự hiện tại và chuẩn bị đội ngũ kế thừa, thay thế, đồng thời phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công Ty trong từng giai đoạn.

 

 

     Chính sách

     Quyền lợi và chế độ

     Tuyển dụng